Autorytet

Przybliżony czas czytania: 21 minut.

Zazwyczaj ludzie lubią mieć autorytety. Dla jednych autorytetem będzie rodzic, polityk, telewizyjny celebryta, bądź naukowiec, dla drugich przyjaciel, lekarz, ksiądz, albo sportowiec, a dla ograniczonej mniejszości morderca, złodziej, poligamista, feministka, itd. Czy te wszystkie osoby są nieskazitelnymi wzorami postępowania? Nie u każdego te konkretne autorytety wzbudzą zainteresowanie, czy nawet chęć do naśladowania. Natomiast każdy rozpoznaje, z jaką osobą podziela poglądy lub czyje przekonania wydają się atrakcyjne, które dokonania i myśli są warte odnotowania, aż w końcu zapada świadomy wybór autorytetu. Człowiek wybiera na czyich postępowaniach i fragmentach filozofii chce się  wzorować (przez chwilę lub na zawsze).

A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu” 1J 3:5.

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie” Rz 3:23-24.

A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy; Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają” 1Kor 2:4-6.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (…) Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. (…) Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich” J 3:16, 5:39, 17:21-26.

Jezus Chrystus jest jedynym wzorowym autorytetem, bowiem tylko On był człowiekiem bez grzechu. Wszyscy inni, chociaż mogą być bardzo mądrzy, ponadprzeciętnie uczciwi i miłujący, są skażeni przekleństwem grzechu. Przez wiarę w Chrystusa zyskujemy nie tylko doskonały wzór miłości, ale również życie wieczne. A prawdę o tym Bożym darze, objawił nam sam Jezus, w którym nie ma kłamstwa, jego Słowo jest nam pozostawione na wieki, abyśmy to wszystko rozumieli.

Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś, w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego dobrego, które powierzył ci Duch Święty, który w nas mieszka (…) Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy (…) Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany” 2Tm 1:13-14, 2:15, 3:16-17.

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; (…) Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana (…) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości; I obuwszy nogi w gotowość ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże” Ef 5:1, 17, 6:12-17.

Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę” Hbr 4:12-13.

Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was powołał do swego królestwa i chwały. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa” 1Tes 2:12-13.

To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego” 2P 1:20-21.

Jak zostało przedstawione, Biblia jest najlepszym narzędziem wiary chrześcijanina. Dzięki Słowu Bożemu można się nieustannie uczyć, poprawiać, dążyć do doskonałości i skutecznie głosić ewangelię zbawienia. Biblia otwiera umysły na szerszą rzeczywistość. Tak jak prorocy prowadzeni przed Ducha Świętego mogli rozumieć więcej, to też chrześcijanie dzięki tej mocy od Boga doświadczają świat poza materią. A ponieważ Słowo jest duchem, koniecznym jest aplikować je w sposób duchowy. Separują fantastykę naukową od nauki, widzą cel i sens w życiu, mają niezachwiane podstawy moralne, stoją w odwrotności do zmiennych zasad ludzkich pożądliwości.

My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa (…) Bóg bowiem nie jest Bogiem nieładu, lecz pokoju, jak we wszystkich kościołach świętych” 1Kor 2:12-16, 14:33.

Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat” 1J 4:1.

Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich [bezbożnych] jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli; I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen” Rz 1:19-25.

Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone (…) Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim postępujcie; Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem. Uważajcie, żeby was ktoś nie obrócił na własną korzyść przez filozofię i próżne oszustwo, oparte na ludzkiej tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy (…) „A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości” Kol 1:16, 2:6-10, 3:14.

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” Mk 13:31.

Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem (…) [A do Ojca mówi] Dałem im bowiem słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od ciebie, i uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są twoi. Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich” J 6:63, 17:8-9, 17, 26.

Bóg Ojciec i Syn Boży mają najwyższy autorytet i żaden śmiertelnik nie może się do Nich równać. Zaś Biblia, spisana na przestrzeni wieków przez wielu autorów będących pod natchnieniem Ducha Bożego, ma jedyne w całej dostępnej literaturze spójne i bezkompromisowe treści oraz niesie zdrową naukę dla człowieka, na zawsze.

I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś” Dz 1:24.

A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć” Obj 21:5-8.

Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. (…) Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu” Rz 6:23, 14:10-12.

Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa” 2Tm 4:1.

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” Flp 2:9-11.

Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło (…) Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe” 2Kor 5:9-10, 17.

A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia. (…) Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. (…) A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa; Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen” Hbr 9:27-28, 11:6, 13:20-21.

Chrystus jest początkiem wszystkiego i jest na końcu wszystkiego. Niektórzy świadomie wybierają drugą śmierć, wieczne oddzielenie od Boga, bo nie chcą zaakceptować Jego daru zbawienia i Jego przykazań. Wierni w Duchu i w prawdzie już widzą swego Pana w tej ziemskiej doczesności, bo żądło śmierci duchowej za życia biologicznego nie ma nad nimi władzy, przeszli bowiem z ciemności do jasności.

Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga, a każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania. Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” 1J 5:1-5

A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło? Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu” 1Kor 15:54-58.

Wszystkie wpisy na tym blogu mają nadrzędną myśl przewodnią: muszą być zgodne ze Słowem Bożym! Biblijne cytaty są zatem dominujące, bowiem te słowa są prawdziwe. Natomiast przytaczane tutaj treści autorów pozabiblijnych nie stanowią dla mnie autorytetu, ponieważ ludzkie postawy i poglądy bywają zmienne, relatywistyczne, a nawet nieszczere, i jak powszechnie wiadomo, w większości spornych kwestii jest kilka opcji wyboru, tak zwanych „prawd”. Takie pozabiblijne fragmenty przytaczam tylko dlatego, gdyż zgadzam się z pewnymi apologetycznymi stanowiskami (np. teologów, naukowców) lub zwalczam antychrześcijańskie nauki (przedstawicieli tych samych profesji). Fałszywe nauki były głoszone już w czasach apostolskich, co tylko potwierdza, że dowolne nauki spoza Pisma nie muszą być zgodne ze Słowem Bożym. Słowem, danym chrześcijanom jako fundament poznania, wiedzy i wiary.

Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę; Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy” Hbr 2:1-5.

To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie” 1J 2:26-27.

Staraj się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy. Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa” 2Tm 2:15-19.

Strona sobotni.blog skupia się głównie na dwóch obszarach nauki biblijnej, które autor uważa za ważne do omówienia, bowiem zdecydowana większość kościołów uchodzących za chrześcijańskie, wykłada je błędnie. Pierwszy temat jest z obszaru teologii, czyli nauki o samym Bogu. Biblia nie wspiera dogmatu trójcy, ani nauk kościołów unitariańskich. Raczej mamy społeczność z Ojcem i Chrystusem za sprawą Ducha Świętego, który jest z nich. Przykładowy fragment streszczający tą doktrynę:

To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem. A piszemy to wam, aby wasza radość była pełna (…) A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Bo kto zachowuje jego przykazania, mieszka w nim, a on w nim. A wiemy, że w nas mieszka, przez Ducha, którego nam dał. (…) Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a on w nas, że dał nam ze swego Ducha” 1J 1:3-4, 3:23-24, 4:13.

Eschatologia, czyli nauka o biblijnym czasie ostatecznym jest drugim istotnym tematem poruszanym na tym blogu. Obietnica Jezusa o Jego powtórnym przyjściu była skierowana do pokolenia, w którym głosił i w tym pokoleniu proroctwa się wypełniły. Chrystus i apostołowie nie rodzili fałszywych nadziei wśród ludzi, którym głosili ewangelię. O rychłym przyjściu Chrystusa w celu pełnego zlikwidowania starego przymierza, a tym samym ustanowienia nowej ziemi i nowych niebios z duchową Jerozolimą, świadczy na przykład ten tekst:

I powiedział do mnie: Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym sługom, co ma się stać wkrótce. Oto przyjdę wkrótce: Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi” Obj 22:6-7.

Te obydwie kwestie (dziś określane w teologii jako binitarianizm i w dziedzinie eschatologii jako preteryzm), są bogato wyłożone na kartach Słowa Bożego. Tym samym nie potrzebują jakichkolwiek pozabiblijnych opinii, bronią się przed wszelką krytyką oraz domniemaniami tzw. teologów (jednocześnie, np. fakty historyczne wspierają proroctwa z Pism). Dzięki Duchowi Jezusa, odkryłem, że szczególnie ta zrealizowana eschatologia dostarcza bezkompromisowej pewności w zwycięstwo Chrystusa, zbawienie i uczestnictwo ze świętymi w Nowej Jerozolimie. Dostrzeżenie powrotu Pana urzeczywistnia nowe i doskonałe przymierze – nieśmiertelność w Duchu za śmiertelnego życia w ciele.

Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie” J 5:39.

Konflikt na gruncie naukowym między dość powszechnie akceptowaną ewolucją, a biblijnym kreacjonizmem jest dodatkowym obszarem zainteresowania. Dopiero tutaj udostępniam więcej cytatów pozabiblijnych, ponieważ Biblia jest świętą księgą prowadzącą do Jezusa Chrystusa i Jego doskonałego dzieła zbawienia ludzkości, a nie studium geologicznym, biologicznym, medycznym, matematycznym, tudzież starożytną encyklopedią, jak wielu by oczekiwało. Nie zmienia to faktu, że obserwacje i doświadczenia wspierają ogólne prawdy biblijne dotyczące stworzonego życia, wszechświata i nie mniejszej wyjątkowości człowieka. Wpisy kreacjonistyczne będą bardo sporadyczne, bowiem powielanie treści powszechnie dostępnych jest stratą czasu mojego i czytelnika, a ponieważ temat lubię, to bardziej skupię się na bieżących odkryciach naukowych, gdyby cokolwiek rzekomo „zaskakującego” i „rewolucyjnego” byli w stanie pokazać ewolucjoniści. (Raczej wolę pisać o wyżej wymienionych obszarach duchowych, o których wiedzą nieliczni będący na wąskiej ścieżce do Pana). Tu przytoczę mniej popularny cytat wśród kreacjonistów, ale jakże piękny, mocny i prawdziwy, szczególnie gdy dziś znamy technologiczną złożoność struktur organicznych, nieosiągalnych do wykonania przez człowieka:

Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie. Przypatrzcie się krukom, że nie sieją ani nie żną, nie mają spiżarni ani spichlerza, a jednak Bóg je żywi. O ileż cenniejsi jesteście wy niż ptaki! I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie możecie uczynić, czemu troszczycie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. A jeśli trawę, która dziś jest na polu, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, o ileż bardziej was, ludzie małej wiary?” Łk 12:23-28.

Sobotni.blog wskazuje również na inne sporne kwestie, które w kościołach są błędnie wykładane. Badanie Pism, jak się sprawy mają, może być zadaniem na całe chrześcijańskie życie. Tego bogactwa w poznaniu Boga i Jego woli nie zrozumie osoba nienawrócona. Wpisy tu zamieszczone są zwykle poza ich paradygmatem w postrzeganiu życia, mimo to zachęcam wszystkich do poszerzania własnych przestrzeni światopoglądowych. Równocześnie mam nadzieję, że większość braci w Chrystusie doświadczy tutaj weryfikacji swojego chrześcijańskiego paradygmatu ukształtowanego przez społeczność kościelną do której należą. Mając na uwadze pierwszeństwo Pisma nad ludzkimi interpretacjami oraz własną pożądliwością, oddaję każdemu czytelnikowi zbiór krótkich wykładów biblijnych w formie blogu. Wierzę, że dane jest mi głosić najlepszą nowinę, ewangelię Jezusa Chrystusa, dzieło mojego autorytetu i życia wiecznego.

Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają” Dz 17:11.

Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam ewangelii, tak ją głosimy, nie aby podobać się ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca” 1Tes 2:4.

Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. (…) Jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen” Jud 1:3, 25.

Nazwa sobotni.blog odwołuje się do dnia, w którym Bóg odpoczął po stworzeniu świata i na wzór Ojca człowiek ma obowiązek odpocząć jeden dzień w tygodniu. Instytucja szabatu jest zdrowa dla ciała, bowiem każdy człowiek, bez względu na wyznanie, potrzebuje regeneracji sił fizycznych i emocjonalnych. Chrystus dał nam o wiele lepszy odpoczynek niż błogosławioną sobotę, On daje odpoczynek duszy i ducha, On jest szabatem dla każdego, kto w Niego wierzy. W wymiarze duchowym sobota jest w moim kalendarzu każdego dnia.

Powiedział im także: Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dlatego Syn Człowieczy jest też Panem szabatu” Mk 2:27-28.

Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie” Mt 11:27-30.

A którym przysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. I nam bowiem głoszono ewangelię jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. (…) Bo do odpoczynku wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, jak powiedział: Dlatego przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku, choć jego dzieła były dokonane od założenia świata” Hbr 3:17-4:3.

Każdy zbawiony za życia już jest członkiem ciała Chrystusa. Jezus jest głową tego duchowego kościoła. Natomiast kościoły w rozumieniu instytucji i społeczności wiernych nie są bezbłędne, co nie zmienia faktu, że są te bliższe prawdy Słowa Bożego, jak i takie, gdzie fałszywi nauczyciele lub ludzka tradycja wyraźnie zaburza właściwą ekspozycję całego objawienia. Różna kondycja wiary i wiedzy chrześcijańskiej była już odnotowana na kartach Nowego Testamentu. Nie inaczej jest dzisiaj. Gdy dla przykładu od społeczności w Berei pragnę zachować ich gorliwość w badaniu Pism, eliminując ludzkie przekonania, to podobnie od kościoła w Filadelfii chcę czerpać wytrwałość w wierności Słowu Bożemu, mimo posiadania niewielkiej mocy oddziaływania. Być filarem w Bożej świątyni zobowiązuje.

Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma” 1Kor 12:12-14.

On też jest głową ciała – kościoła; on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; Ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia” Kol 1:18-19.

Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn. A gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli też tam i podburzali lud” Dz 17:10-13.

A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię” Obj 3:7-12.

Pocieszajmy się słowami autorytetu, Jezusa Chrystusa, przez którego mamy przystęp w Duchu do Boga Ojca, by rosnąć w świętym zbawieniu.

Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha” Ef 2:12-22.

Korzystam z przekładu Biblii Gdańskiej w wersji uwspółcześnionej (UBG). Niekiedy przytoczę biblijny fragment z innego przekładu, bowiem zdarzają się błędy we wszystkich tłumaczeniach – sporadycznie dodane są niewielkie treści, bądź użyte słowa zawężają lub rozszerzają kontekst przekazu. Żaden przekład nie jest pozbawiony takich usterek, niemniej ogólny sens Słowa Bożego jest niezachwiany. Sięgam również do przekładów: Biblia Brzeska (BB), Biblia Gdańska (BG), Biblia Warszawska (BW), Biblia Warszawsko-Praska (BWP), Biblia Poznańska (BP), Biblia Tysiąclecia (BT), Nowa Biblia Gdańska (NBG), Biblia „Słowo Życia” (BSŻ), Biblia Ewangeliczna (EIB), Biblia Paulistów (BPA) i w języku dosłownym – do wersji interlinearnej.

O braciach w Chrystusie myślę biblijnie:

Najpierw dziękuję mojemu Bogu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wasza wiara słynie na cały świat” Rz 1:8.

Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” J 17:17.