Zbawienie było bardzo blisko!

Przybliżony czas czytania: 6 minut.

Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Gdyż to: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, w tych słowach się streszcza, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości” Rz 13:8-12.

sunrise under cloudy sky illustration

To kolejny identyfikator czasowy Nowego Testamentu (spośród blisko dwustu) wskazujący na bliski czas realizacji obietnicy powrotu Pana, to jest w pokoleniu apostolskim. Większość chrześcijan twierdzi, że powrót Pana jest kwestią przyszłości, a fragment ten należy odczytywać: jeśli dajmy na to, Rzymianie uwierzyli w Chrystusa Zbawiciela roku 30-tym (jak donoszą Dzieje 2:10, 41-42) to każdy kolejny dzień był bliższym do zbawienia. To raczej oczywiste. Przekaz Pawła jest jednak bardziej wymowny!

Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach” 2P 1:19.

A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina” 1J 2:17-18.

Nie bez powodu apostoł napisał „noc przeminęła, a dzień się przybliżył„. Przez to porównanie musimy odczytywać obietnicę inaczej, bardzo konkretnie: jeśli dajmy na to, że Rzymianie uwierzyli w Chrystusa Zbawiciela w roku 30-tym, a list został napisany w roku 58, to powrót Pana musiał nastąpić nie później niż za dwadzieścia osiem lat. Istotnie, wierzę, że całe Boże objawienie wykonało się w roku 70, kiedy świątynia w Jerozolimie spłonęła.

Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, ale abym głosił ewangelię, i to nie w mądrości słowa, aby nie zniweczyć krzyża Chrystusa. Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga” 1Kor 1:17-18.

I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga” Ef 2:5-8.

Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy, wyrastając, nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu” Hbr 12:15.

Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony” Mt 24:13.

Skąd wiemy, że zbawienie o którym pisał Paweł do Rzymian należy wiązać z powrotem Pana? Przecież apostołowie niejednokrotnie pisali w swoich listach, że „jesteście zbawieni„, a tymczasem widzimy, że mieli oczekiwać zbawienia. Śmierć Jezusa na krzyżu otworzyła zbawienie z łaski. Czy jednak to zbawienie było zawsze wyegzekwowane przy akcie nawrócenia się do Chrystusa? Nie, wypełnienie zbawienia miało nastąpić przy Jego powtórnym przyjściu, do tego czasu można było wypaść z łaski, jak widać z powyższego. Nowy Testament dostarcza wiele tekstów wskazujących, że zbawienie miało być kompletne w bliskiej przyszłości (licząc od sporządzenia listów).

A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie” Łk 21:28.

Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały; Otrzymując koniec waszej wiary – zbawienie dusz. O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce” 1P 1:5-10.

Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody; I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa; Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków” Dz 3:19-21.

My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa” 1Tes 5:8-9.

Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga, i moje nowe imię” Obj 3:10-12.

Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga; I nie po to, żeby często ofiarować samego siebie jak najwyższy kapłan, który wchodzi co roku do Miejsca Najświętszego z cudzą krwią; Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Lecz teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd; Tak też Chrystus raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia” Hbr 9:24-28.

Spytacie: to skoro zbawienie (przyjście Pana) miało miejsce w roku 70, to dziś zbawienie nas nie dotyczy, głoszenie ewangelii nie ma sensu? Wprost przeciwnie, możemy mieć pewność zbawienia widząc Zwycięzcę, Jezusa Chrystusa i siebie w Nowej Jerozolimie, dzięki Niemu. Bramy do niebiańskiego miasta są zawsze otwarte, dlatego głoszę to wielkie zwycięstwo Światłości, zapraszam do świątyni, którą jest sam Pan z nieba. Wystarczy szczerze uwierzyć, że wszystko się wykonało, a za sprawą Ducha Jezusa dowiesz się, że należysz do Wiekuistego. Pan jest wieczny, Pan jest zmartwychwstaniem.

I powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył” J 11:25.

A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć. W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego chwałę i cześć narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka. (…) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia” Obj 21:23-27, 22:17.

O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. A wprawdzie tamtych kapłanów było wielu, gdyż śmierć nie pozwoliła im trwać na zawsze. Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi” Hbr 7:22-25.