Bóg rozdaje dary tylko dzięki trójcy?

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

Trynitarianie twierdzą, że Duch Święty rozdaje dary, więc jest odrębnym samodzielnym bytem równolegle obok Ojca i Syna. Ma być to wspierane przez ten fragment Pisma:

A różne są dary, lecz ten sam Duch. (…) A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce” 1Kor 12:4, 11.

anniversary birthday blue bow

Musiałbym przepisać tu przynajmniej pół rozdziału, by przybliżyć spójność dogmatu binitariarnego. Spójrz samodzielnie i wyciągnij wnioski zanim będziesz kontynuować niniejszy komentarz.

Czyż nie łatwiej jest zrozumieć istotę Boga, gdy osoby Ojca i Syna przenika ten sam Duch? Czy z tego samego listu zapadł ci w pamięć duch, co „bada nawet głębokości Boga„?! Zwróćmy uwagę na pewne fragmenty w tym rozważaniu:

Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. (…) I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. (…) Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. (…) Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał” 1Kor 12:3, 6, 12-13, 18.

To Bóg kieruje swój strumień ducha jak chce, On sprawia wszystko we wszystkich. „Bóg jest duchem” pisał Jan w swojej ewangelii. A jak zaczął Paweł swój list do braci w Koryncie?

Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie; Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was; Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności jego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem” 1Kor 1:3-10.

Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?” Łk 11:13.

Nie błądźcie, moi umiłowani bracia! Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności” Jk 1:16-17.

A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku” Dz 11:15.

Brak odwołania do „osoby” Ducha Świętego, Paweł raczej zauważa, że wszystko dzieje się dzięki Chrystusowi, bez Niego nie ma darów. Poza tym to Ojciec daje dar Ducha! Od Ojca zstępuje dar, tym darem jest Jego Duch Święty. To Bóg, który w nas mieszka rozdaje dary za sprawą swojego Ducha, za swoją sprawą. Jesteśmy mieszkaniem Boga za sprawą Jego Ducha, którego mamy w darze.

Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. (…) Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy” J 14:10.

Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha” Ef 2:20-22.

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy” Gal 5:22-25.

Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna” 2J 1:9.

Duch Boży mieszkał w Jezusie i czynił cudowne dzieła. Tak samo w wiernych mieszkają Ojciec i Syn przez Ducha Świętego, to jest przez Boga samego w sobie.