Czy Jezus był w pełni Bogiem?

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

To całkiem możliwe, że znasz teologiczny dogmat o tym, że Jezus równocześnie był 100% Bogiem i 100% człowiekiem. Chciałbym zaprezentować dowody, że ten trynitarny pogląd nie jest biblijny.

100 procent

Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” Flp 2:5-11.

Podobieństwo treści znajdziemy w porównaniu Starego i Nowego Testamentu.

Moje jest srebro i moje jest złoto – mówi Pan Zastępów” Ag 2:8

Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem” 2Kor 8:9.

Te trzy opisy nie pozostawiają wątpliwości, że Syn Boży, Jezus Chrystus, jako człowiek nie był w pełni Bogiem. Zauważmy więcej, Jezus modlił się do Boga, swego Ojca, co wzmacnia argument „uniżenia”.

Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. (…) Aby wszyscy byli jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś (…) Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata” J 17:17, 21, 24.

Jezus zwraca się do Ojca, bo wie, że nie jest w tej chwili wszechmogący. Przecież skoro Jezus był w pełni Bogiem, to dlaczego nie mógł czynić rzeczy, które są w Bożej mocy? Bo Jemu były przez Boga nadane.

I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając” Mk 6:5-6.

Ja sam od siebie nie mogę nic czynić. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, bo nie szukam swojej woli, ale woli tego, który mnie posłał, Ojca. (…) Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba” J 5:30, 8:28-29.

Zauważmy, że Boga nie można kusić do złego. Tymczasem każdy średnio obeznany z Biblią wie, że Jezus był kuszony. Skusić się nie dał i był bez grzechu. Poniżej otrzymujesz wyjaśnienie, dlaczego Jezus był kuszony.

Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi” Jk 1:13.

Wtedy Jezus został zaprowadzony przez Ducha na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A po czterdziestu dniach i czterdziestu nocach postu poczuł głód. Wówczas przystąpił do niego kusiciel i powiedział: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. Wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni. I powiedział mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest bowiem napisane: Rozkaże o tobie swoim aniołom i będą cię nosić na rękach, abyś nie uderzył swojej nogi o kamień. Jezus mu odpowiedział: Jest też napisane: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, swego Boga. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich wspaniałość. I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Wtedy Jezus powiedział mu: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli” Mt 4:1-11.

Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach” Hbr 2:17-18.

Inna ważna kwestia to biblijny fakt, że Bóg jest nieśmiertelny.

A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu mądremu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen” 1Tm 1:17.

Dlaczego więc 100% Bóg umarł na krzyżu? Bóg nie umarł. Umarł Jezus Chrystus, czyli Bóg „ogołocony i ubogi, uniżony sługa” w formie ludzkiej. Dodam, że to przecież Bóg Ojciec wskrzesił Syna (a nie Jezus sam siebie!).

Lecz Bóg wskrzesił go z martwych” Dz 13:30.

Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony” Rz 10:9.

Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych” Gal 1:1.

Nie wiem ile Boga było w Jezusie człowieku (1%, 7% czy 77%) – nie ma to istotnego znaczenia dla zbawienia, ale dla teologicznej uczciwości Biblia wskazuje jasno, że nie mogła być to pełnia (trynitarne 100%). To wszystko można podsumować w ten sposób: gdy Jezus żył na Ziemi, był tym kim zawsze był (z pochodzenia i identyfikacji), ale nie był całkowicie tym, czym zawsze był (np. stał się śmiertelny i nie mógł czynić wszelkich cudów). Natomiast zmartwychwstanie przemieniło Go znów do pełni, którą był.

A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat” J 17:5.

On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu” Kol 1:15-17.