Tatuaż

Przybliżony czas czytania: 7 minut.

Nie będziecie robić żadnych nacięć na swoim ciele za umarłych ani czynić żadnego piętna na sobie. Ja jestem Pan” Kpł  19:28.

pexels-photo-194087.jpeg

Prawo to nadane przez Boga ma dziś swój leksykalny odpowiednik, mowa jest o tatuażu, skaryfikacji, a nawet piercingu. Naród wybrany nie mógł czynić podobizn tego, co śmiertelne. Nie mógł być w tym podobny do innych narodów. A jakie ma to znaczenie dla chrześcijan? Jest dla nas zdrową nauką. Ponieważ nawrócony do Jezusa jest pod działaniem Ducha Chrystusa, to ciało każdego wiernego przyjmuje inny stan formalny.

Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga” 1Kor 6:19-20.

Motywacja jest kluczowym elementem nadaniu tatuażowi znaczenia, a więc wykonanie go jest związane z utrwaleniem przemyśleń, światopoglądu, pragnień, pewnej identyfikacji. Popularność tatuowania czaszek, kości, sławnych ludzi, zwierząt, obiektów kosmosu, symboli kultów i sekt, sentencji ludzkiej filozofii – wzrasta. Nie wierzę, że prawdziwy chrześcijanin robi sobie tatuaż odnoszący się do tej śmiertelnej lub przemijającej symboliki. Ciało i duch chrześcijanina są w jasności, a nie ciemności.

Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od niego i wam zwiastujemy, jest takie: Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy” 1J 1:5-6.

Ktoś jednak słusznie zauważy z obserwacji: co jeśli chrześcijanin tatuuje się motywując to uwielbieniem Boga, utrwalając na swym ciele np. kolibra, jako przykład podziwu dla Stwórcy, albo wyobrażony wizerunek Jezusa, tudzież drukując na skórze wersety biblijne?  Przede wszystkim należy wsłuchać się w Ducha Świętego, aby odpowiedzieć na to pytanie. A między innymi to mówi Jezus do wiernych, przeczytajmy:

Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga. On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie śmierci, wyryte literami na kamieniach, było pełne chwały, tak że synowie Izraela nie mogli wpatrywać się w oblicze Mojżesza z powodu chwały jego oblicza, która miała przeminąć; To o ileż bardziej pełne chwały nie miałoby być posługiwanie Ducha? (…) Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana” 2Kor 3:3-8, 17-18.

I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom” Obj 14:6.

Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią” Wj 20:4.

Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem” Rz 14:22-23.

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje” 1 Kor 10:23.

Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie” Tt 1:15.

Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej” 1 Tm 1:5.

Ponieważ nie wiemy, jak dokładnie wyglądał Jezus, nie odnajduję uzasadnienia by czynić Jego wizerunek na ciele. Wszystkie portrety Boga są fałszywe, tak samo nasza wizualizacja będzie błędna. Niewierny, ale wprawiony w ocenie wyglądu starożytnych Żydów, może takiemu chrześcijaninowi wytknąć wiele nieścisłości, nawet opierając się przekazem biblijnym. Tatuowanie przyrody w hołdzie dla Boga za cud stworzenia też mnie nie przekonuje. Po pierwsze całe stworzenie jest śmiertelne, a po drugie w jaki sposób miałoby to być pożyteczne? Natomiast utrwalenie na ciele wersetu z nieprzemijającej ewangelii Chrystusa dopuszczam w granicach chrześcijańskiej wolności, czystości własnego sumienia opartego na Duchu Świętym, czyli jako przydatne dla siebie, a nawet dla innych czytelników tatuażu. Dziś nie mam tatuażu i wcale mnie nie korci by mieć. Ale nie wykluczam wspaniałego przesłania biblijnego dla świata o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie tym kanałem przekazu.

Uspokajam też niektórych, czyniąc ważną uwagę. Tatuaż nie jest znamieniem bestii znanym wielu z ostatniej księgi biblijnej. Znamię to dotyczyło konkretnej osoby, a nie dowolnego wizerunku, sentencji lub zilustrowania charakteru. Ponadto, jeśli ktoś ma jakikolwiek tatuaż, to znaczy, że nie może nic kupić, ani sprzedać, albo nie ma już żadnych szans na wiarę w Boga?

I sprawia [bestia z ziemi], aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło; I aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Tu jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii, gdyż jest to liczba człowieka. A liczba jej: sześćset sześćdziesiąt sześć” Obj 13:16-18.

Ponawiam zatem pytanie, co z ludźmi bogato ozdobionymi w śmiertelne motywy, jak krew, swastyka, bożki i boginie, cytaty nienawiści, 666, krzyże i groby, piszczele, narkotyki, egzekucje itd.? Dla Boga jest to godne potępienia, ale w ogromie swojej miłości obmyty będzie z niegodziwości ten, kto poprosi Ojca o pomoc i uzna Jezusa swym Panem.

Każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie” Mt 10:32-33.

Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” Rz 10:9-10.

A co do duchowych darów, bracia, nie chcę, żebyście byli w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków, jak was wiedziono, daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego (…) Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; Sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; Sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. (…) To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane: Połknięta jest śmierć w zwycięstwie” 1Kor 12:1-3, 15:42-45, 53-54.

Zbawiony otrzymuje duchowe ciało wieczne. Wytatuowanemu nawróconemu przyjdzie żyć do śmierci fizycznej w zniszczalnych podobiznach świata na swoim ciele, ciesząc się nadzieją, to jest niezniszczalnym życiem w Duchu. Nie wierzę, że takiemu chrześcijaninowi żyje się w nienawiści do siebie patrząc na obrazy ciała, bowiem żyjąc z Chrystusem nie ma śmierci, płaczu i smutku. On przenosi i ustawia zbawionych w miejsca niebiańskie. Ludzie pełni tatuażów też głoszą Słowo Boże, bo udało im się w końcu uwierzyć w Chrystusa i żyć życiem duchowym, Jezus bowiem wyrywa z nałogów martwej symboliki. Chrześcijanie nie należą do tego świata, bo nie są do niego podobni.

Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie; Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie” Ef 2:5-7.

I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” Obj 21:3-4.

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa; Który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata według woli Boga i Ojca naszego; Któremu chwała na wieki wieków. Amen” Gal 1:3-5.